Info


Aeroklub “Borovo” Vukovar
Aerodrom
32010 Vukovar

Tel/Fax +385(0)32 422 555
Gsm +385(0)98 173 55 08

e-mail; aeroborovo@gmail.com

Info o aerodromu

Zračno pristanište „Vukovar-Borovo Naselje“ nalazi se 4 km sjeverozapadno od centra grada Vukovara,  na nadmorskoj visini 88,11m  (ARP),  smješteno je neposredno uz rijeku Dunav, a omeđeno rubom vukovarske četvrti Borovo Naselje sa južne strane, prugom Vukovar-Dalj sa istočne strane, rubom mjesta Borovo sa sjeverne strane i cestom Vukovar-Dalj sa zapadne strane.

Manevarska površina zračnog pristaništa je travnata, koja se održava košenjem, valjanjem i ravnanjem, a cijeli teren je dreniran, tako da na istom ne leži voda i za najvećih oborina, pa je najveći dio godine upotrebljiv za korištenje.

Na zračnom pristaništu „Vukovar-Borovo Naselje“ dozvoljeno je letenje u VMC uvjetima, a primjenjuju se meteorološki minimumi;

– za VFR letove prema Pravilniku o letenju zrakoplova („Narodne novine“, br. 75/06), članak 53. Dodatak 6., za klasu zračnog prostora „G“ (1500 m horizontalna vidljivost, stalna vidljivost površine, ulazak u oblake nije dozvoljen).

Zona aerodromskog prometa (ATZ) je zračni prostor unutar kruga R= 2.5 NM sa središtem u referentnoj točci zračnog pristaništa do visine 1000 ft AGL (above ground level)

Visinomjer se podešava na QNH vrijednost zračne luke Osijek.

Letenje u zoni aerodromskog prometa zračnog pristaništa „Vukovar-Borovo Naselje“, letenje izvan zone aerodromskog prometa, te letenje u kontroliranom zračnom prostoru obavlja se u skladu s člankom 81. Pravilnika o letenju zrakoplova. Obveza pilota je da bude upoznat s važećim NOTAM-om prije nego započne let u skladu s člankom 6., a u svezi članka 4. i 5. Pravilnika o letenju zrakoplova. Budući se zračno pristanište „Vukovar-Borovo Naselje“ nalazi u klasi „G“ zračnog prostora radio veza nije obvezna. Na zračnom pristaništu „Vukovar-Borovo Naselje“ nije predviđeno pružanje aerodromskih letnih informacija, već je obveza pilota postupanje u skladu s člankom 39. Pravilnika o letenju zrakoplova. Za dolazak/odlazak zrakoplova na/sa zračnog pristaništa „Vukovar-Borovo Naselje“ potrebna je najava 24 sata ranije odgovornoj osobi operatora, na broj telefona 023/422 555, te dobivanje odobrenja od istog za prihvaćanje.

USS je dobro uočljiva, ravna travnata površina, dužine 899,38 m širine 45m. Obilježena je ukopanim, bijelo obojenim, betonskim kutnicima veličine 4x4m, širine 1m i bočnim betonskim ograničiteljima veličine 4x1m, kao i s oznakama smjera 14/32 koji se nalaze u osi USS u ravnini kutnih ograničitelja. Na stazi su označene pozicije izmještene sletne staze sa po dvije strelice od betona duljine 4m i širine 3m udaljene od praga USS 170m. Sa sjeverne strane USS nalazi se bočna rulna saza širine 16m a sa južne strane USS nalazi se veća ravna travnata površina, pogodna za rulanje i smještaj zrakoplova. Uz hangar se nalazi asfaltirana stajanka 60x40m sa vjetruljom na hangaru.

– Pravac USS-e

                  140°-320° (14-32)

– Geografske koordinate referentnih točaka staze

a) izražena u WGS 84 sustavu (GPS koordinate):

ARP N = 45°23´10,˝704 E = 18°57´45˝,517 H = 88,11

PRAG – 14 N = 45°23´22, 246 E = 18°57´32˝,694 H = 88,35

PRAG – 32 N = 45°22´59″, 295 E = 18°57´58˝,159 H = 88,53

b) nadmorska visina ARP-a 88,11m

c) zona aerodroma je: R = 2,5 NM sa središtem u ARP

d) prepreke: nema prepreka koje zadiru u zaštitne ravnine aerodroma

Zemljopisne koordinate

N – 45 23 10,704″
E – 18 57 45,517″

AeroBorovo by google maps

Pravac PSS-a 14/32
QNH 88,11m

Radio frekvencija 123,50